0
Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel e-shopu For dogs s.r.o. se sídlem K Vrtilce 58, Praha 4 – Písnice, IČO: 24214451 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C189313 (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli.

Správce bude zpracovávat především identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště, fakturační, zasílací adresu a pod), údaje o Vašich objednávkách, odvozené údaje (např. identifikace pomocí cookies) a údaje související s využitím infolinky nebo návštěvou našeho odběrového místa.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely tvorby cenové nabídky, vyřízení objednávky e-shopu, marketingové analýzy.

Dále bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely poskytování a nabídku produktů a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem plnění zákonem stanovených povinností, zejména z důvodů dodržování následujících zákonů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem poskytování nabídky produktů a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení, tvorby nabídky či pozdějšího kontaktování je souhlas udělen na 5 let, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

V případě uzavření smluvního vztahu se doba prodlužuje na dobu 10 let od podpisu smlouvy či posledního dokladu k objednávce.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@cannadog.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci.

V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci zpracovat nabídku, posílat jednotlivá obchodní sdělení nebo objednané zboží.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat na adrese info@cannadog.cz

Zveřejněno 1. října 2020